Nepal Bar Council is an independent legal institution established by the Nepal Bar Council Act, 1993. The main objectives of the Council are to promote, protect and regulate the activities of the law practitioners in a more professional manner. It discharges its duties and responsibilities in accordance with this Act and the rules and regulations framed thereunder in areas of internal Management, Financial Administration, Rules of Employees, code of Conduct for Lawyers, Curriculum for examination and conducting the examinations for law practice etc.

The eleven-member executive body of the Bar Council comprises a host of dignified and responsible people from the legal field. The Attorney General of Nepal and the Chairman of the Nepal Bar Association are the ex-officio Chairman and the Vice-Chairman of the Council, respectively. Apart from this, the Registrar of the Supreme Court of Nepal and the Dean of the Faculty of Law, Tribhuvan University, Nepal are the ex-officio Councilors. Out of the remaining seven councilors five are elected, one each from five Development Regions of Nepal and two are nominated by the Nepal Bar Association. The post of the Secretary to the Council is filled by the Nepal Government with a Gazetted IInd Class Officer from its Judicial Service until the Council has its own Secretary.The Working Areas of the Council
From its establishment in 1995, the Council has been working tirelessly to achieve its objectives mainly concentrating in the following areas:

1 Conducting examination for issuing licence for law practice.
2 Keeping the records of the law practitioners and working effectively for their professional development.
3 Reviewing and Investigation the adherence to the code of conduct by the law practitioners.
nepalbarcouncil
Notice :
 • नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्
  २०७३ सालमा सञ्चालन हुने कानून व्यवसायी अधिवक्ता तहको
  २३ औं लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना
  यस परिषद्द्वारा २०७३ सालमा काठमाडौं उपत्यका लगायत बिराटनगर, पोखरा, बुटवल र नेपालगञ्जमा सञ्चालन हुने कानून व्यवसायी अधिवक्ता तहको २३ औं परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुले निम्न कार्यक्रमनुसार परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले कानून बमोजिम परीक्षा दिन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुले २०७३ साल फाल्गुण १२ गतेदेखि चैत्र ११ गतेसम्म दरखास्त फाराम बुझाउन आव्हान गरिएको छ । साथै म्याद समाप्त भएको मितिबाट सात दिनसम्म दोब्बर शुल्क तिरी दरखास्त फाराम बुझाउन सकिनेछ । उक्त समयावधि भित्र यस परिषद्द्वारा निर्धारित गरिएको दरखास्त फाराम रितपूर्वक भरी बुझाउनु हुनु सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
  परीक्षा समयः विहान ८:०० बजे देखि ११:०० बजेसम्म
  मिति विषय
  २०७३।१२।२३ संवैधानिक, प्रशासनिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून
  २०७३।१२।२४ फौजदारी, देवानी तथा वाणिज्य कानून
  २०७३।१२।२५ प्रमाण कानून र कार्यविधि कानून
  २०७३।१२।२६ कानून व्यवसायी परिषद्, कानून व्यवसायीको आचार
  संहिता एवं मिसिल अध्ययन र अभ्यास
  – दरखास्त फाराम रू. १००।– (पाठ्यक्रम तथा यस परीक्षाका लागि निर्धारित नजीर सहितको विवरण पुस्तिका समेत) बुझाई परिषद्बाट खरिद गर्न सकिनेछ ।
  – परीक्षा दस्तुर वापत रू. २,०००।– को रा.वा.बैंक थापाथली शाखाको च.हि.नं. ११३५ वा बैंक अफ काठमाडौंको च.हि.नं. ०१–२६१३३ मा जम्मा गरेको सक्कल भौचर पेश गर्नु पर्नेछ ।
  – केन्द्र परिवर्तन गर्न चाहने परीक्षार्थीहरुले लिखित परीक्षा शुरु हुनुभन्दा १५ दिन अगावै परिषद्मा निवेदन दिई सक्नुपर्नेछ ।
  – विशेष सुविधा पाउने परीक्षार्थीहरूको हकमा सुविधा लिन सोस“ग सम्बन्धित प्रमाणित हुने कागजातहरू समावेश गरी फाराम भर्नु पर्नेछ ।
  – परीक्षा केन्द्र पछि तोकिने भएकाले सोको सूचना परिषद्को ध्भद क्ष्तभ मा प्रकाशित गरिने छ ।  फोनः ५२६१८८४ / ५२६०९६४
  कुपण्डोल, ललितपुर  गोकुलबहादुर निरौला
  सचिव
  नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्


   
 • नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्बाट २०७३ सालमा सञ्चालित २२ औं
  (विशेष) अधिवक्ता तहको अन्तिम परीक्षाफल सम्बन्धी सूचना
  उत्र्तीण रोल नं. हरू
  1 2 3 4 5 9 11 12 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 29 30 31 32 33 34 35 37 43 44 45 46 50 51 52 53 54 55 57 59 63 64 66 69 72 73 75 76 77 78 79 82 86 87 88 91 92 95 96 98 102 106 107 109 110 112 115 116 117 118 119 120 122 123 125 126 127 128 129 130 132 133 134 135 136 137 138 139 141 143 145 147 148 150 154 155 156 158 159 160 166 167 173 174 176 177 178 180 181 182 183 185 186 187 188 189 191 195 196 200 201 203 204 205 206 207 210 212 217 224 227 228 229 230 231 235 237 240 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 255 257 260 264 265 266 268 270 272 277 279 287 292 293 294 298 299 302 304 306 307 309 311 313 314 316 317 319 323 325 327 329 331 337 339 340 350 351 353 355 356 357 358 359 360 362 366 367 368 374 376 379 382 387 393 395 396 398 401 403 405 406 407 410 411 412 418 421 425 427 437 442 447 451 453 460 463 470 471 477 480 482 486 487 488 489 490 494 495 496 500 501 502 508 509 511 514 516 518 524 527 528 532 536 537 538 539 540 542 543 544 545 546 547 549 551 552 553 554 555 556 561 563 
  रोल नं. नाम प्रतिशत कैफियत
  395 सुरभि सिंह 65.65 प्रथम स्थान
  546 सिजन गुरागाई 65.41 द्वितीय स्थान
  536 अनिस बाँस्तोला 63.76 तृतीय स्थान
  182 गोरखबहादुर शाही 63.29 चौथो स्थान
  554 शुभम मल्ल 63.06 पाँचौ स्थान
  537 दीपिका थापा मगर 62.82 छैठौ स्थान
  1 ओमकुमारी कंडेल 62.59 सातौ स्थान
  489 अतितबाबु रिजाल 62.35 आठौं स्थान
  25 अग्निराज उपाध्याय 61.88 नवौं स्थान
  244 सबना पौडेल 61.41 दशौ स्थान
  551 निश्चला अर्जेल 61.41 दशौ स्थान
  नोट
  १. उत्तीर्ण परिक्षार्थीहरुले अधिवक्ताको कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र लिनको लागि मिति २०७३।११।०१ गते देखि ०६ गते भित्र परिषद्मा परीक्षा दरखास्त फाराम साथ प्राप्त भएको कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र पाऊ“ भन्ने निवेदन अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
  २. पूर्व व्यवसायीक आधारभूत तालिम लिई सकेपछि मात्र परीक्षाफलको योग्यताक्रममको आधारमा कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र वितरण गरिने छ ।
  ३. पूर्व व्यवसायीक आधारभूत तालिमको मिति, समय र स्थान पछि जानकारी गराइने छ ।
  प्रमाणपत्र लागि फाराम भर्दा समावेश हुनुपर्ने कुराहरु
  १. बैंक अफ काठमाडौंको च.हि.नं. ०१–२६१३३ वा रा.वा. बैंक थापाथली शाखाको च.हि.नं. ११३५ मा प्रमाणपत्र दस्तुर रू. ५,०००।– (पा“च हजार रुपैया) र तालिम दस्तुर रु. १,५००।– समेत गरी जम्मा रु. ६,५००।– बुझाएको सक्कल भौचर ।
  २. प्रवेशपत्रमा भए बमोजिमको ३ प्रति फोटो ।
  ३. प्रमाणपत्र लिनका लागि दिएको निवेदनमा उल्लेखित व्यक्तिगत विवरण परीक्षा आवेदन फाराममा उल्लेखित व्यक्तिगत विवरणस“ग मिलेको हुनुपर्नेछ ।
  ४. परीक्षाफल प्रकाशनमा कुनै किसिमको त्रुटी भएमा परिषद्मा रहेको अभिलेख मान्य हुनेछ ।

  गोकुलबहादुर निरौला
  सचिव
  नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्