२६ औ अधिवक्ता तहको परीक्षा उतीर्ण हुनुहुने नव प्रवेशी कानून व्यवसायीहरुको लागि सञ्चालन हुने पूर्व व्यावसायीक आधारभूत तालीम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

सूचना २६ औ अधिवक्ता तहको परीक्षा उतीर्ण हुनुहुने नव प्रवेशी कानून व्यवसायीहरुको लागि सञ्चालन हुने पूर्व व्यावसायीक आधारभूत तालीममा सहभागी हुनेहरुको नाम सहितको समूह विभाजन देहाय अनुसार गरिएको छ । समयः बिहान ८:३० देखि ४:०० बजेसम्म समूह मिति संख्या कैफियत READ MORE