२८ औं अधिवक्ता तह उत्तीर्ण नव प्रवेशी कानून व्यवसायीहरुका लागि सञ्चालन हुने तालीम सम्बन्धी सूचना

समूह १ सि.नं. रोल नं. नाम 1 901 ओजस्वी भट्टराई 2 972 प्रणीता उपाध्याय अधिकारी 3 1433 सिम्रन नापीत 4 3 आर्या पौडेल 5 413 दिप्ती सापकोटा 6 81 अनुकुल वारकोटी 7 445 गंगा माया लम्साल 8 189 विवेक अधिकारी READ MORE