आधारभूत प्रशिक्षण (तालिम) सम्बन्धी सूचना (२०८०।१२।२८)

  कोशी प्रदेश (बिराटनगर) समूह १ तालिम मिति २०८१।०१।०३ — ०५ सि.नं. रोल नं. नाम 1 31-2080-0565 पूर्ण बोहोरा 2 31-2080-0570 दिनेश भट्टराई 3 31-2080-0616 बद्री प्रसाद पोखरेल 4 31-2080-0566 निशाना भट्टराई 5 31-2080-0605 आलोक प्रसाद खनाल 6 31-2080-0630 प्रतिमा READ MORE