समिति

हाम्रो काम
जागरूकता बढाउने कार्यक्रमहरू
1. आवश्यक जानकारीको योजना र कार्यान्वयन, महिलाहरूको भलाइ बढावा गर्न र महिला सशक्तिकरणको लागि ज्ञान र जागरूकता कार्यक्रम।
2. सबै प्रकार र हिंसा र महिलाहरु विरुद्ध भेदभाव समाप्त गर्न र आवश्यक कार्यक्रमहरु को विकास र कार्यान्वयन गर्न कष्टप्रणाली र अन्धविश्वास समाप्त गर्ने सबै हिंसा र भेदभाव को आधार