सि. नं. फाइलको नाम प्रकाशन मिति फाइलको साइज डाउनलोड
1 उम्मेदवारहरुको नामावली २०७५-८-३ 17.72 kB
2 अन्तिम मतदाता नामावली २०७१ २०७५-८-३ 637.81 kB
3 उम्मेदवारी दरखास्त २०७५-८-३ 20.08 kB
4 मनोनयन दर्ता सम्बन्धी सूचना २०७५-४-३० 866.22 kB