यस परिषद्को मिति २०७५।३।१० गते बसेको परिषद्को बैठकले देहायको विषयहरुमा देहाय बमोजिम दस्तुर कायम गरेकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ ।

अद्यावधिक गर्दा

वरिष्ठ अधिवक्ता रु.    ३,०००।–
अधिवक्ता रु.             २,०००।–
अभिवक्ता रु.             १,०००।–
अभिकर्ता रु.                ५००।–

परिचयपत्र प्रतिलिपि रु.                       ५००।–
नयाँ कानून व्यवसायी परिचयपत्र रु.   १,०००। –

ल फर्म दर्ता गर्दा
ल फर्म दर्ता रु.                       ५,०००।–
नवीकरण रु.                          २,५००।–
खारेजी रु.                                 ५००।–
नाम/ठेगाना संशोधन रु.            ५००।–
शाखा कार्यालय खोल्न रु.        १,०००।–

नवीकरण गर्दा कर चुक्ता गरेको प्रमाण अनिवार्य हुनु पर्नेछ ।

(रामहरि शर्मा काफ्ले)
सचिव