कानून व्यवसायीमा दर्ता गरिनु पूर्व परिषद्बाट निर्धारित पाठ्यव्रmमका आधारमा सञ्चालित परीक्षामा उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्दछ । त्यस्तो कानून व्यवसायी परीक्षा सञ्चालनका लागि परिषद्बाट कानूनी क्षेत्रका विशेषज्ञहरू रहेको परीक्षा समिति गठन गरिन्छ । परीक्षा समितिले पाठ्यक्रम तथा परीक्षा सञ्चालन नियमावलीको अधिनमा रही आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्न कानून व्यवसायी परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका बनाएको छ र आफ्नो अन्य कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गर्दछ ।
Nepal Bar Council Building
सूचना :
 • नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को
  सूचना

  यस परिषद्को मिति २०७५।३।१० गते बसेको परिषद्को बैठकले देहायको विषयहरुमा देहाय बमोजिम दस्तुर कायम गरेकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ ।

  अद्यावधिक गर्दा

  वरिष्ठ अधिवक्ता रु. ३,०००।–
  अधिवक्ता रु. २,०००।–
  अभिवक्ता रु. १,०००।–
  अभिकर्ता रु. ५००।–

  परिचयपत्र प्रतिलिपि रु. ५००।–
  नयाँ कानून व्यवसायी परिचयपत्र रु. १,०००। –

  ल फर्म दर्ता गर्दा
  ल फर्म दर्ता रु. ५,०००।–
  नवीकरण रु. २,५००।–
  खारेजी रु. ५००।–
  नाम÷ठेगाना संशोधन रु. ५००।–
  शाखा कार्यालय खोल्न रु. १,०००।–

  नवीकरण गर्दा कर चुक्ता गरेको प्रमाण अनिवार्य हुनु पर्नेछ ।

  (रामहरि शर्मा काफ्ले)
  सचिव

   
 •