कानून व्यवसायीको कार्यालय दर्ता र नवीकरण सम्बन्धमा

विषयः कानून व्यवसायीको कार्यालय दर्ता र नवीकरण सम्बन्धमा । श्री उच्च अदालत बार एशोसिएशन (सबै), श्री जिल्ला बार एकाई (७७ जिल्ला) कानून व्यवसायीको कार्यालय दर्ता र सञ्चालन नियमावली, २०६९ को नियम ३ मा कानून व्यवसायीले आफ्नो कार्यालय (Law Firm) दर्ता READ MORE

अद्यावधिक र ल फर्म दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्क सम्बन्धमा

यस परिषद्को मिति २०७५।३।१० गते बसेको परिषद्को बैठकले देहायको विषयहरुमा देहाय बमोजिम दस्तुर कायम गरेकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ । अद्यावधिक गर्दा वरिष्ठ अधिवक्ता रु.    ३,०००।– अधिवक्ता रु.             २,०००।– अभिवक्ता रु.    READ MORE