PRIZE NOMINATING COMMITTEE

nepalbarcouncil
Notice :
 • नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को
  वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरुलाई प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धी म्याद थप भएको सूचना

  सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण बैठकको मिति २०७४।०४।२५ को निर्णयानुसार नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २१ बमोजिम २७२ जना अधिवक्ताज्यूहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरि सोको नामावली यस परिषद्मा प्राप्त हुन आई प्राप्त नामावलीमा उल्लेखित वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरुलाई आन्तरिक कार्य व्यवस्था सञ्चालन नियमावली, २०५५ को नियम १५ बमोजिम परिषद्बाट प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्ने भएकाले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गर्नु हुने वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन भित्र आवेदन गरिदिन हुन मिति २०७४।७।१९ मा सूचना प्रकाशित भएकोमा विविध कारणवस उक्त आवेदन दिने म्याद मिति २०७४।९।१६ गतेसम्म थप गरिएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।

  ............................
  गोकुलबहादुर निरौला
  सचिव
   
 • नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्बाट २०७४ सालमा सञ्चालित २३ औं अधिवक्ता तहको अन्तिम परीक्षाफल सम्बन्धी सूचना

  यस परिषद्द्वारा वि.सं. २०७४ सालमा सञ्चालित कानून व्यवसायी अधिवक्ता तहको २३ औं लिखित तथा मौखिक परीक्षामा देहायका परीक्षार्थीहरु उत्तीर्ण भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

  उत्र्तीण रोल नं. हरू
  1 2 3 5 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 20 21 23 24 25 26 30 31 32 33 35 36 37 39 40 41 50 53 54 57 58 60 62 64 66 68 69 70 71 73 76 77 78 79 80 81 82 87 91 92 93 94 95 97 98 99 100 101 102 103 106 107 108 109 111 112 115 116 117 118 119 120 123 124 125 126 127 128 132 133 134 135 136 137 138 142 143 145 146 150 151 154 157 158 159 160 161 165 167 168 171 172 173 174 176 177 178 185 186 187 191 192 195 196 197 198 199 201 202 203 204 206 207 208 209 211 214 216 217 218 220 223 225 226 229 230 231 232 233 234 235 241 246 252 259 262 264 271 272 275 277 279 280 287 288 302 304 307 314 317 318 320 323 325 327 329 332 334 338 340 348 350 351 352 357 360 361 362 364 365 367 368 369 371 372 378 380 385 387 390 391 392 393 395 396 398 400 403 405 406 408 409 410 412 413 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 428 429 431 436 437 438 439 440 444 446 447 449 450 460 463 468 470 482 483 484 485 486 488 489 495 497 498 508 509 512 518 519 522 525 526 529 530 531 532 533 535 538 542 545 549 551 555 559 561 562 565 568 570 571 572 574 577 578 579 580 582 585 586 587 589 594 596 600 603 604 606 609 612 614 615 616 618 619 620 621 622 624 631 632 634 635 637 638 640 642 645 646 648 649 650 653 654 655 656 657 661 662 663 664 667 673 675 678 682 684 685 687 688 694 699 702 705 710 713 714 715 716 720 722 724 725 727 728 730 731 733 735 741 742 744 747 752 753 758 760 761 765 768 770 771 772 774 776 780 781 782 783 784 786 792 796 798 800 801 807 809 810 811 812 817 823 824 827 828 830 833 834 835 840 843 847 848 849 855 856 857 860 861 862 863 867 868 871 873 875 876 881 882 883 884 886 891 895 898 906 907 908 909 911 914 917 918 919 920 921 923 926 927 936 937 938 939 940 941 943 944 947 948 950 954 956 959 962 963 967 968 970 971 972 976 977 979 983 984 985 986 988 989 990 991 993 995 998 1007 1011 1014 1015 1016 1020 1024 1025 1030 1031 1032 1037 1038 1039 1040 1042 1043 1047 1049 1051 1053 1054 1057

  उत्कृष्ट दश स्थान हासिल गर्ने परीक्षार्थीहरू
  रोल नं. नाम स्थान
  ९८३ इश्वर परियार – प्रथम
  १५ सृजना गौतम – द्वितिय
  ३६२ सतिश अधिकारी – तृतीय
  ९४४ टिकाराम तिमिल्सिना – चौथौं
  २०९ प्रभा त्रिपाठी – पाँचौं
  ४२२ भावना बानिया – छैठौ
  १०३ आकृति खनाल – सातौ
  ११२ अमृता बोगटी – आठौं
  ९४३ किरण पौडेल – आठौं
  १३७ बिना गौतम – नवौं
  ९६२ महेश अर्याल – नवौं
  ९८८ अमोद दाहाल – दशौं

  महिला तर्पm उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्ने परीक्षार्थीहरु
  रोल नं. नाम स्थान
  १५ सृजना गौतम – प्रथम
  २०९ प्रभा त्रिपाठी – द्वितिय
  ४२२ भावना बानिया – तृतीय


  नोट
  १. उत्तीर्ण परिक्षार्थीहरुले अधिवक्ताको कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र लिनको लागि मिति २०७४।०५।२१ गते देखि २७ गते भित्र परिषद्मा परीक्षा दरखास्त फाराम साथ प्राप्त भएको कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र पाऊ भन्ने निवेदन अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
  २. पूर्व व्यवसायीक आधारभूत तालिम लिई सकेपछि मात्र परीक्षाफलको योग्यताक्रममको आधारमा कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र वितरण गरिने छ ।
  ३. पूर्व व्यवसायीक आधारभूत तालिमको मिति, समय र स्थान पछि परिषद्को Website द्वारा जानकारी गराइने छ ।

  प्रमाणपत्र लागि फाराम भर्दा समावेश हुनुपर्ने कुराहरु
  १. बैंक अफ काठमाडौंको च.हि.नं. ०१–२६१३३ वा रा.वा. बैंक थापाथली शाखाको च.हि.नं. ११३५ मा प्रमाणपत्र दस्तुर रू. ६,०००।– (छ हजार रुपैया) र तालिम दस्तुर रु. २,५००।– समेत गरी जम्मा रु. ८,५००।– बुझाएको सक्कल भौचर ।
  २. प्रवेशपत्रमा भए बमोजिमको ३ प्रति फोटो ।
  ३. प्रमाणपत्र लिनका लागि दिएको निवेदनमा उल्लेखित व्यक्तिगत विवरण परीक्षा आवेदन फाराममा उल्लेखित व्यक्तिगत विवरणसग मिलेको हुनुपर्नेछ ।
  ४. परीक्षाफल प्रकाशनमा कुनै किसिमको त्रुटी भएमा परिषद्मा रहेको अभिलेख मान्य हुनेछ ।  गोकुलबहादुर निरौला
  सचिव