हालसम्म परिषद् बाट कार्वाही भएका कानून व्यवसायीहरुको विवरण