डाउनलोडहरू

ऐन नियम र निर्देशिका

ऐन नियम र निर्देशिका

  परीक्षा सम्बन्धी

  परीक्षा सम्बन्धी

   फारामहरू

   फारामहरु

    All Download List

    Title
    आन्तरिक कार्यव्यवस्था सञ्चालन नियमावली, २०५५
     1 file(s)  21 downloads
    ऐन नियम र निर्देशिका मार्च 15, 2019 Download
    कानून व्यवसायीको कार्यालय दर्ता र सञ्चालन नियमावली, २०६९
     1 file(s)  39 downloads
    ऐन नियम र निर्देशिका मार्च 15, 2019 Download
    पाठ्यक्रम तथा परीक्षा सञ्चालन नियमावली, २०५५
     1 file(s)  52 downloads
    ऐन नियम र निर्देशिका मार्च 15, 2019 Download
    शम्भुप्रसाद ज्ञवाली कोष सञ्चालन निर्देशिका
     1 file(s)  10 downloads
    ऐन नियम र निर्देशिका मार्च 15, 2019 Download
    आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५५
     1 file(s)  6 downloads
    ऐन नियम र निर्देशिका मार्च 15, 2019 Download
    कर्मचारीको नियुक्ति र सेवासम्बन्धी नियमावली, २०५५
     1 file(s)  2 downloads
    ऐन नियम र निर्देशिका मार्च 15, 2019 Download
    कानून व्यवसायीको अद्यावधिक फाराम
     1 file(s)  4 downloads
    फारामहरु मार्च 15, 2019 Download
    कानून व्यवसायीको आचारसंहिता, २०५१
     1 file(s)  27 downloads
    ऐन नियम र निर्देशिका मार्च 15, 2019 Download
    अनुशासन समिति (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०५८
     1 file(s)  28 downloads
    ऐन नियम र निर्देशिका मार्च 13, 2019 Download
    नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५०
     1 file(s)  48 downloads
    ऐन नियम र निर्देशिका मार्च 13, 2019 Download
    अधिवक्ता तहको परीक्षाको लागि दरखास्त फाराम
     1 file(s)  498 downloads
    परीक्षा सम्बन्धी मार्च 6, 2019 Download
    Personal Profile of the Higher Education in Law
     1 file(s)  78 downloads
    फारामहरु मार्च 7, 2019 Download
    २६ औं अधिवक्ता तहको तोकिएको नजीर सहितको पाठ्यक्रम
     1 file(s)  519 downloads
    परीक्षा सम्बन्धी मार्च 6, 2019 Download
    वरिष्ठ अधिवक्ताको लगत अद्यावधिक गरी प्रमाणपत्र पाऊँ भन्ने निवेदन
     1 file(s)  26 downloads
    फारामहरु मार्च 15, 2019 Download
    अधिवक्ता तहको प्रमाणपत्र लिनको लागि फाराम
     1 file(s)  44 downloads
    परीक्षा सम्बन्धी मार्च 6, 2019 Download
    कानून व्यवसायीको कार्यालय (ल फर्म) दर्ता निवेदन
     1 file(s)  6 downloads
    फारामहरु मार्च 6, 2019 Download
    कानून व्यवसायीको कार्यालय (ल फर्म) नवीकरणको निवेदन
     1 file(s)  11 downloads
    फारामहरु मार्च 15, 2019 Download
    परिषद्. ऐनको छलफलको लागि तयार भएको मस्यौदा
     1 file(s)  99 downloads
    ऐन नियम र निर्देशिका मार्च 7, 2019 Download
    Councilor Election 2071 Final Result
     1 file(s)  2 downloads
    NMB Election 2071 जनवरी 10, 2019 Download
    निर्वाचन कार्यक्रम
     1 file(s)  15 downloads
    NMB Election 2071 जनवरी 10, 2019 Download